Kaija Hartiala

SOTE-UUDISTUS  - LÄÄKÄRI ALUEVALTUUSTOON

Olen ehdokkaana Varsinais-Suomen aluevaltuustoon.  Työurani aikana olen työskennellyt terveyskeskuksessa, aluesairaalassa, TYKS:ssä, lasten teho-osaston erikoislääkärinä, HUS:ssa ja nykyisin Mehiläisessä lastenlääkärinä sekä myös yliopiston tutkijana. Politiikassa on hyödyllistä jos tuntee asiat joista ollaan päättämässä. 

Terveydenhuollon tuottavuus riippuu paljon organisoinnista, työn tekemisen tavoista, ilmapiiristä ja siitä, arvostetaanko asiakasta/potilasta. Suomalainen erikoissairaanhoito on maailman huipputasoa ja tuottaa tehokkaasti terveyttä ja työkykyä. Yksityisessä terveydenhuollossa on myös osattu ottaa nykyihmiselle luontaiset sähköiset palvelut osaksi toimintaa.  Itse arvostan erityisesti sitä, että koko henkilökunnalle potilas on ykkönen ja hoito laadukasta. 

Perusterveydenhuollon tila vaihtelee huomattavasti kunnasta toiseen.  Aluevaltuuston on keskityttävä siihen, että puretaan byrokraattiset rakenteet jotka vievät resurssia mutta eivät tuo potilaalle apua.  Kaikki resurssit on käytettävä palveluiden tuottamisen sujumiseen. On myös tärkeää että kaikki ammattiryhmät tekevät omaa koulutustaan vastaavaa työtä. Parhaiten toimivissa terveyskeskuksissa henkilökunta on omalla osaamisellaan saanut palvelut toimimaan ja resurssit riittämään. 

Näen suurena vaarana, että perusterveydenhuollon toiminnan tehostamiseksi ei tehdä tarpeeksi rakenteellisia uudistuksia vaan lisätään menoja, jolloin erikoissairaanhoidon tila huononee, koska resurssit ovat rajalliset. Perusterveydenhuollolla on oma tehtävänsä, mutta lääketiede on niin pitkälle kehittynyttä, että erikoissairaahoidon tärkeys tulee entisestään korostumaan. Tämä on otettava huomioon jo perusterveydenhuollossa - olisi  järkevää että esimerkiksi vanhuksia hoitaisivat alusta saakka vanhusten terveysongelmiin perehtyneet lääkärit. 

Sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistyön parantaminen on aluevaltuustojen iso haaste. Monille asiakasryhmille, erityisesti vanhuksille, lastensuojelun asiakkaille, mielenterveyspotilaille sekä päihdeongelmaisille on palveluiden sujuvoittaminen oleellista - usein asiakkailta menee puhti byrokratian viidakossa. 

Palo- ja pelastustoimi on jo toiminut alueellisesti ja siellä tehokkuus ja organisaation toimivuus ovat huipputasoa. Resurssien turvaaminen koko SOTE-kokonaisuudessa on palo- ja pelastustoimen toiminnan kannalta oleellista.

 

 

 

 

TURUN KAUPUNGINVALTUUTETTU 

Turku on upea kaupunki josta me kaikki turkulaiset voimme olla ylpeitä. Jokainen aikakausi antaa kaupungille oman panoksensa. Nyt on meidän aikamme. Tulin mukaan hoitamaan turkulaisten yhteisiä asioita kaksikymmentäviisi vuotta sitten.

Lääkärinä olen tottunut ensin kuuntelemaan,  selvittämään tosiasiat ja sen jälkeen toimimaan. Se on erinomainen työtapa myös kaupungin asioiden hoitamisessa. 

KOULUTUS

Olen toiminnut kahdeksan vuotta kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana ja nyt pormestarijärjestelmään siirtymisen jälkeen varapuheenjohtajana. Sivistystoimessa on onnistuttu hyvin monissa haastavissa asioissa. Koronapandemia aiheutti suuren mullistuksen koulunkäynnissä pakottaen opettajat ja koululaiset lähes varoittamatta opettelemaan etätyöskentelyä. Suurimmaksi osaksi etäkoulu toimi onnistuneesti, mutta osalle oppilaista se etätyöskentely, yksinäisyys ja kaverisuhteiden katoaminen aiheutti ahdistusta ja oppimismotivaation katoamista. Seurauksia korjataan vuosien ajan.   Varhaiskasvatuksen saatavus on parantunut yksityisten päiväkotien perustamisen ansiosta.  Perheet voivat Turussa valita  lapselle myös liikunta-,  kieli-  tai ulkoilupäiväkodin.

Peruskoulut tarjoavat Turussa korkeatasoista opetusta ja monia vaihtoehtoja.  Ryhmäkoot on pidetty pieninä.  Meillä toteutetaan positiivisen diskriminaation periaatetta, mikä tarkoittaa että esim maahanmuuttajavaltaisissa kouluissa on muita kouluja enemmän resurssia käytettävissä.  Erityislasten opetus on järjestetty Turussa mallikkaasti. 

Turkuun perustettiin ensimmäiset kieliluokat yli 30 vuotta sitten. Nyt meillä on kielivalikoiman lisäksi tarjota  koko joukko muitakin erikoisluokkia, mm- liikunta- musiikki- ja matematiikkaluokkia.  Olin vastuussa Turun kansainvälisen koulun perustamisesta 2000-luvun alussa. Turun liike-elämän nopea kehitys ja tiedemaailman kansainvälisyys edellyttävät kansainvälisen koulun laajentamista. Valmistelu on käynnissä.

Ammattikoulutuksen on seurattava aikaansa ja Turun nopea kehittyminen tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia uusiin avauksiin.  Turun Ammatti-instituutti toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa opetusta kehittäen. Uuden yhteisen kampuksen rakentaminen on välttämätöntä, jotta päästään monipuoliseen, vaihtoehtoisia polkuja tarjoavaan opetukseen vanhoista ympäri kaupunkia sijaitsevista opistorakennuksista 

Suuri haaste koko Suomen peruskoululle on poikien oppimista syrjivä opetus. Tutkimustyö ilmiön syistä on välttämätöntä. Omassa työssäni  lastenlääkärinä tapaan poikia jotka ovat älykkäitä ja vilkkaita. Erilaisuuden salliminen on mielestäni yksi tärkeimmistä tavoitteista jotta poikien motivaatio koulunkäyntiin ja opiskeluun säilyy. 

HYVINVOINTI, KULTTUURI, LIIKUNTA

Kulttuuripääkaupunkivuoden yksi päätavoite oli hyvinvoinnin edistäminen. Vuoden perintönä on syntynyt  uudenlaisia yhteystyökuvioita eri  toimijoiden välillä.  Koronapandemian vaikutus vapaaseen kulttuurikenttään on ollut lähes musertava.    Kaupungin on myös pidettävä huolta yhteistyökuvioiden kehittämisestä ja toimintaedellytysten luomisesta. Kaupungin tuki kultturilaitoksille ja oppilaitoksille on edellytys sille että Turku on tulevaisuudessakin kulttuurikaupunki. Musiikkitalon toteutuminen vihdoin on hieno päätös. 

Omalla aktiivisuudella on valtaisa merkitys hyvinvoinnille. Suuri osa meistä voi itse päättää, mitä ja paljonko syö, paljonko liikkuu ja harrastaako jotakin joka pitää mielen virkeänä.  Vaikka SOTE-uudistus viekin kunnan päättäjiltä vastuun terveydenhuollon palveluista, jää terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy silti kunnille. Turulle tämä on iso haaste, koska itse sosiaali- ja terveystoimi on paljolti toiminut 'palomuurin' sisällä ja hyvinvointia edistävät palvelut ovat siellä jääneet jalkoihin. Nyt ne on mahdollista nostaa oikeaan asemaan. 

Turkulaiset  mallit ihmisten liikuttamiseksi on otettu käyttään monissa kaupungeissa pitkin Eurooppaa.  Osaamisen tueksi tarvitaan myös resurssia, jonka riittävyydestä on  kunnan pidettävä huolta.  Turun liikuntatoimi on ollut Suomessa edelläkävijä. Valtakunnallisen Liikkuva Koulu-hankkeen edelläkävijä oli Turun Koulut Liikkeelle-hanke, jonka innovaatioita Nuori Suomi ansiokkaasti levitti ympäri Suomea. Lapsille on varmistettava kunnolliset liikuntaedellytykset vaikka suuri määrä koululaisia on sijoitettuina väistötiloihin joissa ei ole liikuntatiloja. 

Turku on kulttuurisesti rikas - täällä voi löytää juuri itselleen sopivan tavan virkistää mieltään. Itse olen uppoutunut 1790-luvulla rakennetun Brinkhallin kartanon historiaan ja sitoutunut sen kunnostamiseen jotta se edelleenkin toimii elävänä kulttuuripaikkana. 

TYÖ JA YRITTÄMINEN

Itsekin yrittäjänä koen yrittämisen motivoivana. Toisaalta yrittämiseen sisältyy edelleen paljon riskejä ja varsinkin pienyrittäjällä  jokapäiväiseen elämään liittyviä. Omassa työssäni näen tämän päivittäin: yksittäisen yrittäjän lapsen vesirokko vie tienistin viiden päivän ajalta kun menot säilyvät ennallaan. 

Työn pitäisi olla ihmisen perusoikeus. Erittäin hyvä uudistus on ollut se , että työttömyyskorvausta saava voi kuitenkin tehdä jonkinverran palkallista työtä menettämättä korvaustaan. Turussa erityisesti maahanmuuttajien työllistymisessä on edelleen paljon ongelmia. Kielen oppimisen noidankehän ratkaisisi usein työskenteleminen suomenkielisessä ympäristössä. Näitä mahdollisuuksia on Turussa kehitettävä nykyistä ponnekkaammin. 

KASVAVA KAUPUNKI

Historiallisen kaupungin rakentaminen on tehtävä harkiten ja taitavasti. Ajan kerroksien on oltava näkyvillä kaupungissa - onneksi vanhaa on opittu pitämään arvossa.  Keskikaupungin elinvoiman kasvattaminen  vaatii lisää asukkaita ja asukkaat puolestaan asuntoja, joita saadaan täydennysrakentamisella.  Suuria kehittämishankkeita on vietävä eteenpäin asukkaita kuuntelemalla. Saarten rakentaminen on tehtävä siten että liikenne ja palvelut ovat tasapainossa asukasmäärän kasvun kanssa. Itse Hirvensalossa asuvana ihmettelen liikennesuunnittelun byrokraattisuutta. Hirvensalon aamuruuhkat olisivat jo nyt pitkälti ratkaistavissa Kakskerrantien nelikaistaistamisella ja Vähä-Heikkiläntien parantamisella vetäväksi.

Kaupungin on huolehdittava hyvin kiinteistöistään. 70-luvun rakentamistapojen aiheuttamat ongelmat  sekä puutteet kiinteistöjen hoidossa näkyvät nyt päiväkodeissa ja kouluissa.  Kasvatus- ja opetuslautakunta vaati kaikkien sivistystoimen vuokraamien tilojen kuntotarkastuksia, koska yhtäkkiset koulujen sulkemiset ja väistötilojen etsiminen rasittavat  tavattomasti opetusta.  Tunnepohjaisten käsittelyjen tilalle pitää saada faktapohjaisia ratkaisumalleja jossa myös työterveyden rooli ja asiantuntijuus on varmistettava. 

Ratikkahanke puhuttaa kaupunkilaisia.  Suuri virhe on ollut aikoinaan luopua ratikasta , mutta sen rakentaminen uudelleen ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää. Pelkkä katuinfran siirtäminen raiteiden alta ja siihen liittyvät arkeologiset kaivaukset pitäisivät kaupungin sekaisin pitkään ja maksaisivat todennäköisesti paljon enemmän kuin nyt on arvioitu. 

JOHTAMINEN

Turussa on perinteisesti ollut vahva keskushallinto, joka on kasvattanut budjettiaan merkittävästi vaikka muut sektorit ovat toimineet suu säkkiä myöten.   SOTE-uudistus pakottaa vihdoin keskushallinnon isoon remonttiin.  Keskushallinnon tehtävät on määriteltävä tarkasti tulevalla ja jokaisen työtehtävän tarkoituksenmukaisuus Turun kannalta punnittava. Tehtäväänsä hyvin koulutettuja ja osaavia työntekijöitä tarvitaan kehittämään Turkua joustavasti ja vailla turhaa byrokratiaa. 

Henkilötiedot

Syntynyt: 
1954

Koulutus:

  • Lastentautien erikoislääkäri
  • Lääketieteen ja kirurgian tohtori

Työpaikka:
Mehiläinen Turku

Harrastukset    

  • Kuntoliikunta: maratonjuoksu (12 maratonia takana) , golf, purjehdus
  • Kulttuuri, historia, taide, design
  • Ruoanlaitto
  • Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön puheenjohtajana Brinkhallin kartanon kunnostaminen

Läheiset          

  • Puoliso Jaakko
  • Neljä lasta + puolisot  
  • Kymmenen lastenlasta

Kaija

Synnyin vuonna 1954 Heidekenillä. Kerttulin kansakoulun ja Turun Normaalilyseon kautta jatkoin opiskelemaan lääketiedettä Turun yliopistoon, josta valmistuin lääkäriksi.  Teini-iässä  vietin vuoden koulussa Göttingenissä ja lääkäriksi valmistuttuani yhteensä kolme vuotta San Fransiskossa tehden lääketieteellistä tutkimustyötä. Väitöskirjani immunologian ja mikrobiologian alalta valmistui 1987. Lastentaudit valitsin erikoisalaksi koska lapset ovat valloittavia ja toisaalta haastavia potilaita. Toimin TYKS:ssä lastentautien opettajana ja lasten teho-osaston erikoislääkärinä kymmenen vuoden ajan. Olin ensi kertaa kuntavaaleissa 1996 ja sen jälkeen toimin valtuuston lisäksi kaupunginhallituksen jäsenenä ja kauden lopulla kaupunginhallituksen puheenjohtajana. 

Vuonna 2001 aloitin työn Turun palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajana ja olin vastuussa mm. prosessista jolla Turku haki ja valittiin  Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Koulutuksen kehittäminen ja kaupungin ja yliopiston yhteistyön parantaminen olivat agendallani. Perustimme myös Kansainvälisen koulun ja Koneteknologiakeskuksen.  Kulttuurin saralla Ruisrockin pelastaminen, Linnateatterin perustaminen, tanssin aluekeskus sekä Turun kehittäminen elokuvakaupungiksi kuuluivat toimenkuvaani.  

Turkulaisten kirurginen sairaanhoito ontui pahasti ja sen vuoksi yhdistimme Turun kirurgisen sairaalan TYKSiin ja näin potilasjonot saatiin  lyhenemään ja kirurginen osaaminen keskitetyksi kilpavarustelun sijaan.  Vanhustenhuollon ongelmia ei millään saatu järjestymään kun sosiaali- ja terveystoimi eivät toimineet yhdessä. Lasten teho-osaston äärimmäisen tehokkaaseen  ja tuloskeskeiseen työskentelyyn verrattuna oli Turun keskushallinnon toiminnassa  erittäin paljon sellaista mitä en voinut - enkä voi edelleenkään - hyväksyä. On selvää että vakavasti sairas lapsi motivoi kaikki työntekijät venymään äärimmilleen eikä kaupungin rutiininomaisia työtehtäviä voi verrata siihen.  Silti hallintoa on voitava keventää jo taloudenkin vuoksi ja samalla selkeyttää tulosten mittaamista.

Vuodesta 2013 olen toiminut kaupunginvaltuutettuna ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana. Toimin myös Forum Marinum säätiön puheenjohtajana. Säätiö kuuluu kaupunkikonserniin ja lisäksi sen perustajaorganisaatiot ovat edustettuina hallituksessa. Toimintamalli on dynaaminen ja Forum Marinum toimii tällä hetkellä myös Turulle strategisesti tärkeiden merikeskusaktiviteettien tyyssijana ja kehittäjänä. 

Nykyisin työskentelen lastenlääkärinä Mehiläisessä. On hienoa tehdä työtä terveydenhuollon organisaatiossa jossa potilas on ykkönen. Nautin valtavasti työstäni lasten ja lapsiperheiden parissa. Ihailen aktiivisia nuoria perheitä joissa lasten on hyvä kasvaa ja joissa joskus elämää rajoittavista sairauksista huolimatta eletään täysipainoista elämää.

Kuusi vuotta sitten minut valittiin Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön puheenjohtajaksi. Säätiö omistaa mm. 1700-luvulla rakennetun  Brinkhallin kartanon Kakskerrassa. Olen koukussa  Brinkhallin kehittämiseen jotta se palvelisi aktiivisena kulttuurikeskuksena myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Lomake lähetetty

Kiitos yhteydenotosta, mikäli asianne kaipaa vastausta, otan yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.